V realite bežného života sa možno stretnúť s tým, že určitá vec je vo vlastníctve viacerých subjektov. V praxi k tomu zrejme najčastejšie dochádza pri dedení, ale spoluvlastníctvo môže vzniknúť aj na základe právneho úkonu, rozhodnutia príslušného orgánu, alebo zo zákona. Náš právny poriadok v…