Ponúkame tieto služby

Náš skúsený tím odborníkov sa zaoberá najmä občianskym právom, obchodným právom, dražobným právom a právom nehnuteľností, spotrebiteľským právom, rodinným právom, dedičským právom, konkurzným a reštrukturalizačným právom, právom obchodných spoločností a ochranou osobných údajov a preto sa na nás neváhajte obrátiť, najmä ak:

Právne stanovisko

potrebujete právne stanovisko ohľadom Vašich práv a povinností

Právne zastupovanie

potrebujete právne zastúpenie pred súdom, prípadne iným orgánom

Vymáhanie pohľadávok

potrebujete vymáhať pohľadávky voči Vašim dlžníkom, prípadne právne posúdiť možnosti uplatnenia týchto pohľadávok

Zabezpečenie pohľadávok

potrebujete zabezpečiť Vaše pohľadávky pre prípad neplatenia zo strany Vášho dlžníka (formou záložného práva, ručiteľského záväzku, etc.)

Vypracovanie zmlúv

potrebujete vypracovať akúkoľvek zmluvu (napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, nájomnú zmluvu, zámennú zmluvu, alebo inú) a prípadne podať súvisiace návrhy (napr. návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností)

Vecné bremeno

potrebujete zriadiť, alebo vymazať vecné bremeno (napr. právo doživotného užívania v nehnuteľnosti, právo prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť, alebo iné právo k cudzej veci);

Spripomienkovanie zmúv

potrebujete spripomienkovať zmluvu, ktorú Vám na podpis predložil Váš obchodný partner a chcete mať istotu jej vyváženosti

Obchodné podmienky

potrebujete vypracovať alebo spripomienkovať obchodné podmienky

Založenie spoločnosti

zamýšľate založiť obchodnú spoločnosť, prípadne živnosť

Zmeny v spoločnosti

potrebujete vykonať zmeny v existujúcej obchodnej spoločnosti (prevod obchodného podielu, zmena konateľa, jeho odvolanie, vzdanie sa funkcie konateľa, etc.)

Skončenie pracovného pomeru

potrebujete poradiť ohľadom skončeného pracovného pomeru a jeho zákonnosti, prípadne chcete sami skončiť pracovný pomer so svojím zamestnávateľom a neviete ako postupovať

Rozvody

potrebujete podať návrh na rozvod manželstva, alebo právne zastúpenie pri rozvode manželstva,

potrebujete podať návrh na vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, alebo právne zastúpenie v takomto konaní

Prihlásenie do konkurzu

potrebujete prihlásiť svoju pohľadávku do konkurzného konania

Záložné právo

potrebujete vykonať záložné právo prostredníctvom dobrovoľnej dražby

Iné služby

potrebujete služby právneho due dilligence

Zároveň sa na nás prosím neváhajte obrátiť aj v takom prípade, ak v hore uvedených bodoch nenájdete opis právneho problému, ktorému aktuálne čelíte. Naša advokátska kancelária Vás vie aj v takom prípade bezplatne nasmerovať a prípadne Vám odporučiť iného kolegu advokáta, ktorý je v danej oblasti expertom a vie Váš problém vyriešiť k Vašej spokojnosti.

Advokátska kancelária 
Remedium Legal, s.r.o.
so sídlom Apollo NIVY,
Prievozská 2,
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09

č. registrácie v SAK: 1638

IČO: 53 255 739
zápis v obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 147615/B

☎: +421 / 2 / 323 00 800

@: info@remediumlegal.sk