Ochrana osobných údajov

Vážení návštevníci,

 

pri spracúvaní osobných údajov advokátska kancelária Remedium Legal, s.r.o. sídlo: Prievozská 2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 255 739, zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 147615/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) dodržiava

 

Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi (ďalej aj „Kódex“), schválený Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky rozhodnutím č. 00676/2018-Os-9 zo dňa 04.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2018 (dostupné online na webovej adrese https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224) a

 

tieto zásady spracúvania osobných údajov:

 

 1. zásada zákonnosti

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. V rámci tejto zásady prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje o podmienkach spracúvania osobných údajov a následne jej údaje skutočne spracúva v súlade s týmito informáciami. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje  na právnych základoch stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (pozn.: po ang. General Data Protection Regulation, ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), pričom dodržiava nie len Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ale aj iné relevantné právne predpisy.

 

 1. zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Spracúvať získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané.

 

 1. zásada minimalizácie údajov

Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ nespracúva také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu.

 

 1. zásada správnosti

Prevádzkovateľ spracúva len správne a aktuálne osobné údaje. Ak prevádzkovateľ zistí, že osobné údaje nie sú správne, prijme všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.

 

 1. zásada minimalizácie uchovávania

Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Keď prevádzkovateľ spracúvanie na daný účel skončil, osobné údaje zlikviduje.

 

 1. zásada integrity a dôvernosti

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Za týmto účelom prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia.

 

 1. zásada zodpovednosti

Skutočnosť, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a dodržiava všetky svoje povinnosti, sú zadokumentované.

 

Účely spracúvania a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spravidla výkon povolania – poskytovanie právnych služieb v najširšom kontexte. Prezentácia je sústredená na tento primárny účel, účelom spracúvania však môžu byť aj iné účely, ako napr. zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory, výber zamestnancov, administratíva  a pod. (exemplifikatívny výpočet účelov možno dohľadať v Kódexe).

 

Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

 

Súvisiace právne predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov, advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory v znení schválenom konferenciou advokátov 10. júna 2017, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a osobitné zákony správy daní.

 

Opis kategórii dotknutých osôb a ich osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 

Fyzické osoby – klienti, partneri, zamestnanci, iné osoby, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zákona.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje, ak to nie je v záujme klienta. Možnými príjemcami osobných údajov môžu byť nasledovné kategórie: poskytovateľ IT služieb, spolupracujúci advokát, tlmočník a prekladateľ, účtovník, banka, iné spoločnosti (sprostredkovatelia), štátne orgány a ostatné subjekty (v súlade so zákonom).

 

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

 

Doba uchovávania osobných údajov a lehoty na vymazanie

 

Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvané na základe zákona vymaže po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku od ich získania, ak zákon neurčí inak. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvané na základe zmluvného vzťahu vymaže po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku od ukončenia zmluvného vzťahu, ak dohoda zmluvných strán alebo zákon neurčia inak. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu vymaže po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku od ich získania, ak zákon neurčí inak.

 

Pokiaľ nie je zákonom stanovená lehota na vymazanie (napr. skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie do archívu), advokátska kancelária uchováva osobné údaje v zmysle vyššie uvedených lehôt, nakoľko môžu byť použité v uplatňovaní alebo bránení práva na súde (premlčanie, úmyselné bezdôvodné obohatenie a iné podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov resp. iných zákonov).

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie sa vo vzťahu k osobným údajom klienta neuskutočňuje.

 

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať o Vašich právach podľa Nariadenia GDPR a Zákona

 

Dotknuté osoby majú nasledovné práva:

 

 • Právo na prístup k údajom

 

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 • Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 • Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme,

 • ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, pokiaľ

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až dokým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 

 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytla osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

 • Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu;
 • vytvárania zákazníckeho profilu;
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

S Vašou žiadosťou ohľadom spracovania osobných údajov sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • jednoducho nás kontaktujte na e-mailovej adrese ak@remediumlegal.sk,
 • doručením písomnej žiadosti prostredníctvom poštového podniku na našu adresu.

 

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým žiadosť podáte.

Advokátska kancelária 
Remedium Legal, s.r.o.
so sídlom Apollo NIVY,
Prievozská 2,
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09

č. registrácie v SAK: 1638

IČO: 53 255 739
zápis v obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 147615/B

☎: +421 / 2 / 323 00 800

@: info@remediumlegal.sk