Už v antickom Ríme platila zásada „pacta sund servanda“, čo znamená „zmluvy sa musia dodržiavať“. Čo však robiť, keď jedna zo zmluvných strán neplní svoje povinnosti? Najčastejšie ide o nesplnenie finančných záväzkov – napríklad ak Váš obchodný partner nezaplatil faktúru za dodaný tovar, alebo dlžník nevrátil pôžičku. V takých prípadoch hovoríme Vašej snahe o dosiahnutie splnenia dlžníkovej povinnosti ako o vymáhaní pohľadávky. Tento článok stručne opisuje odporúčaný postup v takýchto situáciách.

Predbežné právne posúdenie veci

Pred začatím vymáhania pohľadávky je dôležité vykonať predbežné právne posúdenie jej oprávnenosti a šancí na úspech v prípade súdneho konania. Treba sa zamerať na spôsob vzniku pohľadávky, jej výšku a splatnosť, aby ste zistili, či nie je premlčaná, alebo prekludovaná (t. j. či od jej splatnosti neuplynul zákonom stanovený čas, po ktorom je už vymáhanie značne sťažené). Dôležité je tiež, či máte dostatočné dôkazy o existencii pohľadávky (napr. zmluvu, alebo objednávku), prípadne či nie je takéto plnenie v rozpore s dobrými mravmi. Už v tejto fáze sa možno obrátiť na advokáta, ktorý Vám poskytne právne posúdenie prípadu a odporučí ďalšie kroky. Ak je po predbežnom posúdení zrejmé, že pohľadávku je možné od dlžníka vymáhať, už samotné právne posúdenie veci advokátom je úkon právnej služby (príprava a prevzatie právneho zastúpenia), ktorý si možno nárokovať na zaplatenie od protistrany ako príslušenstvo pohľadávky.

Pokus o zmier – snaha o mimosúdne uspokojenie pohľadávky

Po predbežnom právnom posúdení pohľadávky odporúčam zaslať dlžníkovi výzvu na jej dobrovoľné splnenie. Samotná výzva síce nie je podmienkou pre podanie žaloby na súd, ale v mnohých prípadoch dlžník po výzve svoj dlh uhradí, aby predišiel súdnemu konaniu a ďalším nákladom, alebo prípadne začne komunikovať a navrhne iné riešenie (napr. uzatvorenie splátkového kalendára). Vo výzve je vhodné presne definovať právny dôvod vzniku pohľadávky, jej výšku a prípadne aj preferovaný spôsob zaplatenia dlhu (teda obvykle číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý by mal dlžník pohľadávku uhradiť). Ak výzvu vypracuje advokát, náklady na túto právnu službu  vo výške tarifnej odmeny za tento úkon právnej služby možno titulom náhrady trov právneho zastúpenia žiadať od dlžníka. V tejto fáze však veriteľ nemá k dispozícií žiadne legálne donucovacie právne prostriedky a teda splnenie pohľadávky na základe predžalobnej výzvy je len na vôli dlžníka.

Súdne uplatnenie pohľadávky

Ak výzva na dobrovoľné splnenie záväzku neprinesie výsledky, potom je potrebné uplatniť nárok na súde. Súd na základe podanej žaloby, v prípade ak je nárok preukázaný a aj súd ho považuje za dôvodný, vydá súdne rozhodnutie, ktorým uloží dlžníkovi, aby Vám zaplatil pohľadávku spolu s jej príslušenstvom, ak ste ho žiadali (úrok z omeškania, zmluvná pokuta a podobne) a náhradou trov konania (napr. súdny poplatok, odmena advokáta vo výške tarifnej odmeny za všetky vykonané úkony právnej služby advokátom) v lehote, ktorú určí súd (spravidla do 3 dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia).

Po úspechu v súdnom konaní

Ak súd rozhodne vo Váš prospech, dlžníkovi začne plynúť lehota na dobrovoľné splnenie záväzku uvedeného v súdnom rozhodnutí. Ak dlžník nesplní povinnosť ani v tejto súdom stanovenej lehote, môžete iniciovať nútený výkon tohto rozhodnutia, t. j. exekučné konanie, v ktorom exekútor právnymi prostriedkami (napr. zrážky zo mzdy dlžníka, prikázanie pohľadávky, predaj majetku dlžníka a podobne) zabezpečí, aby Vám dlžník (hoci v tomto štádiu už nedobrovoľne) splnil záväzky, ktoré voči Vám má spolu s náhradou Vašich oprávnených nákladov, ktoré ste museli na vymoženie svojej pohľadávky vynaložiť.