Frekventovaným spôsobom prevodu majetku, najmä v rámci rodinných kruhov, je darovanie prostredníctvom darovacej zmluvy. Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a tento dar alebo sľúb prijíma. Pri hnuteľných veciach môže byť darovacia zmluva uzatvorená aj v inej ako písomnej forme, teda napríklad aj na základe ústneho prejavu, prípadne konkludentne (napr. odovzdaním veci). Písomnú formu darovacej zmluvy zákon vyžaduje jedine pre prípad darovania nehnuteľnosti. Bezodplatnosť a pri hnuteľných veciach aj  neformálnosť je mnohokrát dôvodom voľby tohto spôsobu prevodu majetku. Ako sa však hovorí, kým ste nededili, nemôžete hovoriť o dobrých vzťahoch v rodine. Čo teda robiť, ak chcete, aby Vám bol dar vrátený? A môžete prípadne vrátiť dar, ak ste boli obdarovaný?

Vrátenie daru obdarovaným a problematika oprávnenia darcu na domáhanie sa vrátenia daru sú upravené v ust. § 629 a § 630 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Obdarovaný je preto oprávnený dar vrátiť v prípade, ak má vady, na ktoré ho darca vopred neupozornil. Ak by naopak darca chcel získať dar naspäť, v zmysle zákona sa môže domáhať jeho vrátenia len v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo domáhať sa vrátenia daru patrí medzi práva vzťahujúce sa k osobe darcu a preto zaniká jeho smrťou. Vylučuje sa preto uplatnenie tohto práva dedičmi darcu po jeho smrti. Dedičia darcu sa môžu domáhať vrátenia daru jedine v prípade, že tak už darca učinil za svojho života.

Základným predpokladom vzniku oprávnenia darcu domáhať sa vrátenia daru je teda správanie obdarovaného hrubo porušujúce dobré mravy. Dobré mravy nie sú zákonom definované, avšak súdna prax sa zjednotila vo výklade, že sú nimi základné pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ hodnotového poriadku. V prípade sporu je teda na právnom posúdení súdu, či konaniu obdarovaného prisúdi takú vážnosť, že ho možno považovať za konanie hrubo porušujúce dobré mravy. Takéto správanie je nevyhnutné posudzovať objektívne a právo darcu domáhať sa vrátenia daru preto nevznikne pri akejkoľvek nevďačnosti obdarovaného, resp. menej významnom porušení dobrých mravov. Nepôjde o hrubé porušenie dobrých mravov, ak napríklad obdarovaný zabudol na darcove narodeniny, hoci to darca subjektívne zle znáša. Zároveň sa neberie v úvahu len hodnotenie správania obdarovaného, ale zohľadňuje sa aj prípadné nevhodné správanie samotného darcu.

Ak sa teda hodláte domáhať vrátenia daru, odporúčam písomne vyzvať obdarovaného na jeho vrátenie, s nezameniteľným označením adresáta tohto prejavu a vymedzením, čo považujete za hrubé porušenie dobrých mravov. V prípade, ak by obdarovaný odmietol dar dobrovoľne vrátiť, môže táto výzva slúžiť v súdnom konaní na preukázanie tejto skutočnosti. Uplatnenie tohto práva darcu však patrí medzi majetkové práva, ktoré sa premlčujú vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe a preto sa musíte domáhať vrátenia daru do troch rokov od momentu, kedy k hrubému porušeniu dobrých mravov došlo. Ak by obdarovaný napriek písomnej výzve dar nevrátil, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý starostlivo posúdi prípad, zachovanie premlčacej lehoty a navrhne Vám prípadné ďalšie kroky smerom k ochrane Vašich práv.