Už v antickom Ríme platila zásada „pacta sund servanda“, čo znamená „zmluvy sa musia dodržiavať“. Čo však robiť, keď jedna zo zmluvných strán neplní svoje povinnosti? Najčastejšie ide o nesplnenie finančných záväzkov – napríklad ak Váš obchodný partner nezaplatil faktúru za dodaný tovar, alebo dlžník nevrátil pôžičku….